Без категорії

Rok 2022 přinese živnostníkům zvýšení paušální daně

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná, nemusíte již od roku 2021 platit zvlášť zálohy na daň z příjmů, zálohy na důchodové pojištění ani pojistné na zdravotní pojištění, ale můžete v tzv. paušálním režimu zaplatit vše dohromady. Pro rok 2022 bude celková výše této paušální zálohy za kalendářní měsíc činit 5 994 Kč a bude v ní zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 267 Kč, a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Jediné, co záloha na paušální daň neobsahuje, je platba na nemocenského pojištění, protože účast v něm není povinná. Chcete-li se ho účastnit, můžete se k němu přihlásit na Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Pokud už si nemocenské pojištění platíte a chcete v tom pokračovat, nic se nemění, zálohy ale posíláte dál na ČSSZ.

Paušální záloha musí být zaplacena do 20. dne měsíce, za který ji posíláte, na účet finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky příslušného finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem „Paušální daň a paušální veřejná pojistná“. Po skončení roku pak už nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy, neplatíte doplatky ani vám nevznikne nárok na žádný přeplatek. Výjimkou je situace, kdy byste vedle příjmů z živnosti měli i příjmy z nájmu (podle § 9 Zákona o dani z příjmů) nebo tzv. ostatní příjmy (podle § 10 – např. z cenných papírů, hazardních her, loterie…) v celkové výši přesahující 15 000 Kč, pak byste podat daňové přiznání museli.

Pokud ještě nejste účastníky paušálního režimu a chcete do něj pro rok 2022 vstoupit, musíte o tom podat vašemu finančnímu úřadu do 10. ledna 2022 oznámení. První zálohu pak budete mít splatnou 20. ledna 2022. Další pak každého 20. dne v měsíci až do 20. prosince daného kalendářního roku. Zahájíte-li samostatnou činnost kdykoliv v průběhu roku 2022 a rovnou začít platit „paušálem“, musíte o tom podat oznámení nejpozději do dne zahájení své činnosti. Zároveň nejpozději v tento den musíte podat i přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob. Nejjednodušším způsobem, jak to udělat, je oznámit vše najednou na živnostenském úřadě zároveň s ohlášením živnosti.

Ne každý se ale může stát poplatníkem v paušálním režimu. Musíte splnit několik následujících podmínek:

  1. jste osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující tato pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  2. nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnost k této dani, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  3. nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  4. nejste dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  5. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období jste neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  6. k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (tj. nejste nikde v zaměstnaneckém poměru), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  7. podáte správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu

Ne pro každého je také placení „paušálem“ výhodnější. Nelze si totiž od něj odečítat žádné daňové slevy (např. na manželku). Proto doporučujeme si na kalkulačce Ministerstva financí (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kalkulacka-pausalni-dane-pro-rok-2022-43057) jednoduše spočítat, zda je pro vás paušální daň opravdu výhodná.

Zjistíte-li dodatečně po podání oznámení o vstupu do paušálního režimu, že nesplňujete jeho podmínky, musíte to (včetně zdůvodnění) oznámit finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy jste tuto skutečnost zjistili. A dojde-li k tomu, že přestanete v průběhu roku splňovat podmínky pro poplatníky v paušálním režimu, musíte tuto skutečnost oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Pokud byste chtěli z paušálního režimu vystoupit dobrovolně, smíte to udělat vždy jen ke konci roku a musíte o tom informovat finanční úřad nejpozději do desátého dne následujícího roku. Více informací najdete na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.