Без категорії

„Covidová“ pomoc občanům

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou kvůli koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Žádat o ni mohou i rodiče dětí do 10 let, kteří kvůli uzavření škol a školských zařízení nebo v důsledku karantény zůstali doma na tzv. ošetřovném. Posuzuje se ale mimo jiné i příjem ostatních osob ve společné domácnosti a úřad dávku poskytne jen klientům, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují překonat nepříznivou situaci. Žádost se podává na úřadu práce a je možné ji zaslat datovou schránkou, e-mailem (i bez elektronického podpisu), poštou nebo vložit do boxu přímo na úřadu práce.

Krizové ošetřovné

Zaměstnanci a osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti (pokud je za ně odváděno pojištění), kteří museli zůstat doma se svými dětmi mladšími 10-ti let z důvodu nařízených karanténních opatření (uzavření školského zařízení, karanténa ve třídě případně karanténa dítěte), mají opět nárok na zvýšené ošetřovné ve výši 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, nejméně 400 Kč denně. Stejné podmínky platí i pro osoby pečující o starší školou povinné děti závisle na péči jiné osoby, o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami, závažnými poruchami učení a o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Ošetřovné mohou čerpat rodiče, kterým je umožněno se v péči o dítě střídat, ale i jiní členové společné domácnosti či další příbuzní, kteří nemusí žít s dítětem v jedné domácnosti (např. prarodiče, teta, strýc). K navýšení krizové dávky oproti klasickému ošetřovnému dochází zpětně už od 1. listopadu. A to bez ohledu na to, zda mezitím důvod pro její čerpání už skončil a vaše dítě je zpět ve škole.

Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě tzv. Izolačka

Zaměstnancům, kterým vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Poté začínají pobírat klasickou nemocenskou od ČSSZ. Na tento příspěvek dosáhnou i ti, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení, pokud je za ně odváděno pojištění. V případě, že součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Příspěvek budou vyplácet zaměstnavatelé a vyplacenou částku si odečtou z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek bude příslušet i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021 a bude v době účinnosti zákona i nadále trvat. Komu byla nařízena karanténa či izolace po 30. listopadu, ale skončila dříve, než vešel zákon v účinnost, zpětný nárok nezíská. Nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28. února 2022.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.