Без категорії

Nová vlna nemoci covid -19 přinesla i nová vládní opatření a novou fázi podpory podnikatelům

Program Antivirus

Celý program Antivirus byl rozhodnutím vlády prodloužen do 28. února 2022.

Režim A 

Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. Pro zaměstnance to znamená, že dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Režim B 

Pomáhá firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.  Pro zaměstnance to znamená, že dostává náhradu mzdy buď 100 % průměrného výdělku pokud firma musí omezit provoz, protože jí z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí více než 30 % zaměstnanců. V případě, že k omezení provozu dojde kvůli nedostatku vstupů nezbytných k činnosti firmy, zaměstnanci náleží 80 % průměrného výdělku a 60 % průměrného výdělku dostane, pokud dojde k omezení poptávky.

Kompenzační bonus

Kompenzační bonus je určen pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nárok na kompenzační bonus jim vznikne v případě, že v rozhodném období zaznamenají pokles tržeb alespoň o 30 %. Maximální výše kompenzačního bonusu je stejně jako předtím 1 000 Kč za kalendářní den. V případě osob činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pak 500 Kč na den. Podmínkou ale je, že se jedná o pojištěnou činnost, ze které „dohodář“ odvádí nemocenské pojištění (u dohody o provedení práce příjem nad 10 tis. Kč měsíčně, u dohody o pracovní činnosti příjem od 3500 Kč měsíčně).

Kompenzační bonus budou vyplácet finanční úřady. Žádost je možné podat e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu, nejdříve však 1. ledna 2022 a nejpozději do dvou měsíců od skončení bonusového období, za které žádáte. Bonusová období jsou dvě: první od 22. listopadu do 31. prosince 2021 a druhé od 1. do 31. ledna 2022.

Dotační program Covid 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo druhou výzvu. Nárok na podporu mají podnikatelé a firmy, které prokáží, že jim v tzv. rozhodném období (listopad a prosinec 2021) poklesl obrat nejméně o 30 %. Účelem podpory je pomoc státu okruhu podnikatelů nejvíce zasažených pandemií nemoci COVID‑19 vedoucí k tomu, aby nemuseli ukončit svou podnikatelskou činnost. Podmínkou zapojení do programu je, že žadatel měl k 1.11.2021 alespoň jednoho zaměstnance. Za zaměstnance se v tomto případě považují rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Dotační program Covid – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo třetí výzvu Jejím záměrem je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období (listopad a prosinec 2021) nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018), s úhradou části nákladů, které nejsou pokryty příjmy. Podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele.

Program Covid 2021, Covid – nepokryté náklady a kompenzační bonus nebude možné kombinovat tj. podnikatel může požádat vždy pouze o jeden z nich.

Odložení povinnosti elektronické evidence tržeb

Nadále platí zákon, kterým došlo k odložení spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln podnikatelů. Po novele tohoto zákona je povinnost používat EET u všech čtyř vln odložena do 1. ledna 2023. Za neevidování tržeb tedy v současnosti nehrozí žádné sankce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.