Без категорії

Nová výše sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2022

OSVČ si v letošním roce na minimálních zálohách o dost připlatí.

SOCIÁLNÍ (DŮCHODOVÉ) POJIŠTĚNÍ

Minimální záloha pro hlavní činnost

Pro výpočet minimální zálohy pro hlavní činnost musíme znát vyměřovací základ. Ten získáme jako jednu čtvrtinu průměrné mzdy (ta se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 38 911 Kč) tedy 9728 Kč. Z této čtvrtiny vezmeme 29,2 % a opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Získáme výši minimální zálohy – 2841 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 116 736 Kč (9728 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 867 728 Kč. Pokud byste svým ročním příjmem za rok 2022 přesáhli tuto hranici, nebudete od této částky výš platit další důchodové pojištění.

Minimální záloha pro vedlejší činnost

I pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost musíme znát minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost. Získáme ho jako jednu desetinu průměrné mzdy, kterou zaokrouhlíme na celé Kč nahoru tedy 3892 Kč. Z této částky opět vezmeme 29,2 %, zaokrouhlíme na celé Kč nahoru a dostaneme 1137 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 46 704 Kč (3892 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Zatímco OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné zálohy odvádět vždy, osobě samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší činnost tato povinnost vzniká až v případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne rozhodné částky. Ta je pro rok 2022 stanovena na 93 387 Kč.

V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů za rok 2021 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit důchodové pojištění a v roce 2022 ani zálohy. Po skončení roku 2022 ale musíte udělat „vyúčtování“ a pokud vaše příjmy po odečtení výdajů dosáhnou rozhodnou částku, budete muset případně pojistné za rok 2022 zpětně doplatit a v následujícím roce platit zálohy.

Zálohy na důchodové pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Takže lednová záloha by na účet České správy sociálního zabezpečení měla dorazit nejpozději 31.1.2022.

Pokud jste podnikali již v roce 2021, budete nové vyšší zálohy platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021. Pokud letos s podnikáním začínáte, budou pro vás platit minimální zálohy platné pro rok 2022 od počátku činnosti.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

V letošním roce nedošlo ke zvýšení rozhodného příjmu, který u zaměstnanců zakládá povinnou účast na pojištění. Stále platí, za zaměstnance s příjmem do 3500 Kč měsíčně nemusí zaměstnavatel odvádět pojistné. To znamená, že minimální vyměřovací základ u nemocenského pojištění pro OSVČ zůstává stále 7000 Kč (2×3 500 Kč), a tudíž i výše minimální zálohy zůstává ve výši 147 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu).

I u nemocenského pojištění platí, že se zálohy hradí za měsíc, na který se vztahují. Účast na nemocenském pojištění ale není pro OSVČ povinná.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

I pro výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění musíme znát vyměřovací základ, tím je polovina průměrné měsíční mzdy tj. po zaokrouhlení 19 456 Kč. Z této poloviny vezmeme 13,5 % a dostaneme výslednou zaokrouhlenou částku 2627 Kč.

Vykonáváte-li tzv. vedlejší činnost (např. podnikáte při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku za předchozí rok. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec. Pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu.

Zálohu na zdravotní pojištění je, na rozdíl o záloh na sociální pojištění, nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce tj. za měsíc leden do 8.února 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.